hoppa till huvudinnehållet
Tjänst som länsveterinär - Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Visa mer

Vill du göra ett jobb som har samhällelig betydelse där du genom ditt arbete påverkar människornas och regionernas välbefinnande? Kom och jobba på regionförvaltningsverket!

Ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland ledigförklarar en tjänst som länsveterinär.

Till länsveterinärens uppgifter hör att övervaka följande: djurs hälsa och välfärd, uppfyllandet av grundvillkor, identifiering och registrering av djur, medicinsk behandling av djur, import och export av djur och animaliska produkter på den inre marknaden samt animaliska biprodukter. I arbetet ingår också att ge de kommunala myndigheterna vägledning i ovan nämnda uppgifter. Länsveterinären ger också vägledning om och utvärderar den kommunala livsmedelstillsynen.

De primära arbetsuppgifterna i den lediga tjänsten är anmälnings-, tillstånds-, väglednings- och tillsynsuppgifter som har att göra med djurs välfärd. I arbetet ingår även utmanande uppgifter inom övervakningen av djurs välfärd samt övervakning av uppfyl-landet av grundvillkor. Till arbetet hör också utvärderings- och vägledningsuppgifter som rör den kommunala veterinärvården samt uppgifter inom livsmedelstillsyn. Länsveterinären deltar också i den riksomfattande jouren för djursjukdomar.

Arbetsfördelningen mellan länsveterinärerna och de förändringar som situationerna kräver diskuteras regelbundet. Det här inne-bär att ändringar i arbetsbeskrivningen är möjliga. Om situationen kräver det kan enhetschefen även förordna tjänsteinnehava-ren till andra uppgifter i teamet av länsveterinärer.

Placeringsorten är Helsingfors, Tavastehus eller Kouvola. Sökanden kan framföra önskemål om var tjänsten ska placeras. Eventu-ella fältuppdrag kan göras inom hela området för Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

För uppgiften kan tillämpas en prövotid på högst sex månader.

Läs mer

https://avi.fi/tietoa-meista/toissa-meilla

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Behörighetskrav:

 • Språkkunskaperna ska visas primärt enligt förordning 481/2003 (t.ex. språkexamina för statsförvaltningen, språkkunskap som visats genom allmänna språkexamina eller språkkunskap som visats i samband med studier).
 • Personen som utses till tjänsten bör vara i Finland legitimerad veterinär.
 • Föreskrivna krav på språkkunskaper
  • Svenska
   • Muntliga: Nöjaktiga
   • Skriftliga: Nöjaktiga
  • Finska
   • Muntliga: Utmärkta
   • Skriftliga: Utmärkta
  Av sökanden förväntar vi oss

  För att kunna sköta tjänsten med framgång krävs aktuell förtrogenhet med tillsyn över djurvälfärd samt kännedom om uppgiftsområdets lagstiftning och hela miljö- och hälsoskyddets verksamhetsmiljö. I uppgiften behövs också god förmåga att organisera arbetet, resultatinriktat agerande och god kunskap om förvaltningsförfarande.

  Vi värdesätter erfarenhet av mångsidigt tillsynsarbete, initiativförmåga, stresstålighet, flexibilitet och förmåga att samarbeta och växelverka både som en del av teamet av länsveterinärer och med de kommunala myndigheterna och regionförvaltningsverkets kunder. Till nytta i arbetet är också tillräcklig kunskap om hälso- och sjukvården av produktionsdjur och om produktionsformerna.

  Tjänsten förutsätter beredskap att resa och ett giltigt personbilskörkort.

  Förmåner Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta med samhälleligt viktiga uppgifter. Vår arbetsgemenskap är inspirerande och kunnig och uppmuntrar dig att öka din kompetens och utvecklas i din roll som expert.

  Vi erbjuder dessutom flexibla arbetstider som gör det möjligt att kombinera arbete och fritid. Det finns möjlighet att arbeta på distans samt omfattande företagshälsovård. I våra personalförmåner ingår också idrotts-, kultur- och lunchförmån.
  Förtydliganden

  Med den sökandes samtycke kan göras en begränsad säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressen www.supo.fi/sv/framsida.

  Kontaktinformation

  Tanja Häkkinen, länsveterinär, chef för miljö- och hälsoskyddsenheten, tfn 0295 016 464

  Register

  Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Registratur

  PB 1
  13035 Avi

 • Organisation

  I de sex regionförvaltningsverken i Finland arbetar vi för mänskors och regionernas bästa. Till våra mångsidiga uppgifter som tillstånds- och tillsynsmyndighet hör att främja grundläggande rättigheter och rättssäkerhet, tillgången till basservice, miljöskydd, ett hållbart utnyttjande av miljön, inre säkerhet, tjänster inom undervisnings- och kulturväsendet samt hälsosamma och trygga livs- och arbetsmiljöer.

  Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats som ständigt utvecklas. Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta med uppgifter som genuint är av samhällelig betydelse. Vi har en kunnig arbetsgemenskap där du kan öka din kompetens och utvecklas i rollen som expert. Vi välkomnar sökande i olika åldrar, av olika kön och med olika bakgrunder.

  Vi handhar tillståndsförvaltningen och tillsynen inom social- och hälsovården samt veterinär-, livsmedels-, konsument- och alkoholförvaltningen regionalt. Vi arbetar för att den offentliga och den privata service- och näringsverksamheten ska bedrivas korrekt samt styr och stöder serviceproducenternas verksamhetsförutsättningar. Vi påverkar människornas grundläggande rättigheter och rättsskydd också genom att avgöra klagomål.

  plats
  Helsingfors, Tavastehus, Kouvola

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors
  Bangårdsvägen 9
  00521 Helsingfors
 • Tavastehus
  Wähäjärvenkatu 6
  13100 Tavastehus
 • Kouvola
  Kauppamiehenkatu 4
  45100 Kouvola
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Vi önskar att ansökan i första hand skickas via det elektroniska rekryteringssystemet. Vänligen observera att ansökan och dess bilagor är offentliga handlingar.
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Möjlighet till hybridarbete.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Prövotid: För uppgiften kan tillämpas en prövotid på högst sex månader.
 • Löneuppgifter: Uppgiften är placerad på kravnivå 12 i regionförvaltningsverkens lönesystem. Den uppgiftsbaserade lönedelen är 4619,33 €/månad. Utgående från personlig arbetsprestation betalas därtill en individuell lönedel.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb
 • Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle Valtiolle-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.