hoppa till huvudinnehållet
Specialsakkunnig, digitalisering av den offentliga förvaltningen - Justitieministeriet
Visa mer

Vi söker en specialsakkunnig till ett tidsbundet tjänsteförhållande för tiden 1.9.2024 – 31.12.2026.

Ett av målen i statsminister Orpos regeringsprogram är att genomföra de ändringar i den nationella lagstiftningen som behövs för att ny teknik och digitalisering ska kunna utnyttjas fullt ut i den offentliga förvaltningens verksamhet. I detta syfte har man inlett ett projekt för att avveckla hinder för digitalisering och informationsflöden. Det är fråga om ett omfattande förvaltningsövergripande reformprogram som anknyter till digitaliseringen av den offentliga förvaltningen där man i normavvecklingens anda undanröjer författningar som hindrar eller försvårar digitalisering. I enlighet med regeringsprogrammet främjar man dessutom informationsflödet mellan olika informationssystem inom den offentliga förvaltningen och identifierar och undanröjer onödiga rättsliga hinder vid utnyttjandet och delningen av offentliga informationsresurser med beaktande av integritetsskyddet. Till dina uppgifter som specialsakkunnig hör att delta i ovan nämnda projekt som sakkunnig och lagberedare i informationsrättsliga frågor och frågor angående allmän förvaltningsrätt. Dessutom kan andra uppgifter som chefen tilldelar ingå i arbetsuppgifterna.

Du kommer att arbeta i enheten för EU-rätt och dataskydd på avdelningen för demokrati och offentlig rätt. Enheten har till uppgift att sköta EU-rättsliga rådgivnings- och sakkunniguppgifter i statsrådet, sakkunnig- och lagberedningsuppgifter som gäller dataskydd och informationsrätt samt delta i resultatstyrningen av dataombudsmannens byrå. Enheten sysselsätter 12 personer.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Det finns inga föreskrivna behörighetsvillkor för tjänsten som specialsakkunnig.

Av sökanden förväntar vi oss

De bästa förutsättningarna för att sköta tjänsteförhållandet ger lämplig högre högskoleexamen (t.ex. magisterexamen i juridik). För att kunna sköta praktiken med framgång behövs kännedom om den offentliga förvaltningens digitalisering, användningen av automation inom den offentliga förvaltningen och i vidare bemärkelse nya tekniker. Meriterande är god kännedom om informationsrätt och allmän förvaltningsrätt, i synnerhet i fråga om den offentliga förvaltningens digitalisering och nya tekniker. Dessutom är erfarenhet av lagberedning och statsrådets verksamhet och beslutsförfaranden meriterande.

Vi förväntar oss av dig utmärkt rättslig analysförmåga, kunskaper i informationssökning och skrivförmåga, förmåga att arbeta självständigt och ett initiativrikt arbetssätt samt lösningsfokus och god samarbetsförmåga.

För att lyckas i tjänsten behöver du ha utmärkta kunskaper i finska, nöjaktiga kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska.

Förmåner Vi underlättar samordningen av arbete och fritid genom flextid och möjlighet till distansarbete en del av veckan. Vi har en kultur som stödjer lärande i arbetet och möjlighet till mångsidig kompetensutveckling och arbetsrotation i hela statsrådet och inom justitieministeriets område. Du har också tillgång till omfattande företagshälsovårdstjänster samt motions- och kulturförmåner. Våra lokaler ligger i Helsingfors centrum. Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Mer information ges av Tia Möller, enhetschef, 02951 50105 eller e-post fornamn.efternamn@gov.fi. (Under tiden 8.7-5.8 Virpi Koivu 0295 150 071 eller e-post fornamn.efternamn@gov.fi).

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Registratorskontoret vid Justitieministeriet

  PB 25
  00023 Statsrådet

 • Organisation

  Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten, stärker demokratins strukturer och ser till att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter tillgodoses. Ministeriet svarar för beredningen av de viktigaste lagarna som upprätthåller rättsordningen och för rättsväsendets funktionsduglighet.

  Justitieministeriets vision är ett öppet, aktivt och tryggt samhälle, där var och en kan lita på att hans eller hennes rättigheter tillgodoses. De cirka 250 tjänstemännen vid justitieministeriet är placerade vid avdelningen för demokrati och offentlig rätt, avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, avdelningen för privaträtt och rättsvård, förvaltnings- och styrningsavdelningen samt staben. Avdelningarna svarar för lagberedningen och politikarbetet inom sitt ansvarsområde samt för utvecklingen av och verksamhetsförutsättningarna för ministeriets förvaltningsområde.

  Vi är en tillgänglig arbetsplats och vi önskar ansökningar av alla intresserade oberoende av kön eller tillhörighet till en minoritetsgrupp.

  plats
  Helsingfors

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors, Meritullinkatu
  Meritullinkatu 10
  00170 Helsingfors
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Tjänsten kan inledas med en prövotid.

  Ansökan bör göras på finska eller svenska.

  Namnen på de sökande är offentliga. Information om behandlingen av personuppgifter i justitieministeriets tjänster: www.oikeusministerio.fi/sv/dataskydd

  Ansökningarna riktas till justitieministeriet.
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Enligt arbetstidsbestämmelsen kan distansarbete utföras några dagar i veckan och mer när man avtalar med chefen. Det är inte möjligt att utföra enbart distansarbete.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Grund av aktualitet: Arbetets art
 • Mer information utifrån aktualitet: Projektarbete.
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Löneuppgifter: Tjänsten är placerad på kravnivå 18 i ministeriets lönesystem. Utöver den uppgiftsbaserade lönen betalas ett tillägg som baserar sig på din individuella arbetsprestation.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb
 • Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle Valtiolle-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.