hoppa till huvudinnehållet
Distriktsåklagare - Åklagarmyndigheten
Visa mer

Som åklagare kan du bidra till att förverkliga rättvisan i samhället. Du får vara med i alla behandlingsskeden av ett brottmål, från förundersökningen till domstolsbehandlingen. Arbetet är varierande, rörligt och ofta internationellt.

Distriktsåklagaren ska sörja för förverkligandet av det straffrättsliga ansvaret då hen handlägger ärenden utan onödigt dröjsmål och på ett jämlikt och ekonomiskt sätt enligt vad parternas rättsskydd och allmän fördel kräver. I fråga om distriktsåklagarens uppgifter gäller också vad som särskilt föreskrivs om dem. Distriktsåklagaren utövar en självständig och oberoende åtalsprövningsrätt och hen är behörig att utföra åklagaruppgifter i hela landet.

Distriktsåklagaren verkar som åklagare i brottmål som har inkommit till åklagardistriktet och i andra särskilt förordnade ärenden.

Beträffande uppgifterna gäller även det som skilt stadgas om dem.

Distriktsåklagare med kravnivå S14 sköter krävande lagskipningsuppgifter och fungerar som åklagare i de största och mest krävande målen, vilka i sin helhet eller delvis (minst 1/3 av arbetsinsatsen) är särskilt krävande ärenden inom specialistområdet.

Uppgiften kräver synnerligen gedigen och långvarig erfarenhet av krävande brottmål eller annan motsvarande erfarenhet, samt förtrogenhet med specialistområdet. Uppgifterna består främst av krävande och särskilt krävande brottmål och förutsätter förmåga att planera och genomföra omfattande och invecklade straffprocesser.

Därtill förutsätter handhavande av uppgiften förmåga ett effektivt arbetssätt, samt god muntlig och skriftlig uttrycksförmåga.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Om åklagarnas behörighetsvillkor stadgas i lagen om Åklagarmyndigheten (32/2019) och i statsrådets förordning om Åklagarmyndigheten.

Behörighetskraven för distriktsåklagaren är annan högre högskoleexamen i juridik än magister-examen i internationell och komparativ rätt.

Dessutom krävs sådan språkkunskap i finska och svenska som stadgas i 6 § 1 mom i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda.

Föreskrivna krav på språkkunskaper
 • Svenska
  • Muntliga: Nöjaktiga
  • Skriftliga: Nöjaktiga
 • Finska
  • Muntliga: Utmärkta
  • Skriftliga: Utmärkta
Av sökanden förväntar vi oss

Inom specialistområdet Säkerhet förväntas kunnande om handläggning av sådana brottmål som primärt riktar sig mot allmänheten och samhället, som till exempel allmänna ordningen och säkerheten, miljön, arbetssäkerhet, datakommunikation, myndighetsutövning, juridiska personers ställning etc.

Vid skötseln av denna tjänst värdesätter vi särskilt kunskap om narkotikabrott, om tjänste- och arbetsbrott och om naturresursbrott

Förmåner Vi erbjuder en subventionerad motions-, kultur-, massage- och lunchförmån och omfattande företagshälsovård. Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en begränsad säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressen www.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Hannele Selin-Hakala, johtava aluesyyttäjä, hannele.selin-hakala@oikeus.fi ja 029 562 4610

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Västra Finlands åklagardistrikt registratorskontoret

  Kelloportinkatu 5 A
  33100 Tammerfors

 • Organisation

  Åklagarmyndigheten är en kunnig, framstegsvänlig och slagkraftig aktör som främjar rättvist straffansvar.  

  Majoriteten av Åklagarmyndighetens medarbetare är åklagare. Utöver dessa sysselsätter myndigheten åklagarsekreterare, sakkunniga och andra kontrosmedarbetare. Myndigheten har mer än 600 medarbetare och 30 verksamhetsställen på olika håll i Finland. Åklagarmyndigheten består av riksåklagarens byrå, dvs. centralförvaltningsenheten, och fem åklagardistrikt.

  Riksåklagaren är ledare för Åklagarmyndigheten, men åklagarna fattar alltid sina beslut om åtalsprövning helt självständigt.
   
  Av de myndigheter som behandlar brottmål har åklagaren den bredaste betsbeskrivningen som inkluderar allt mellan förundersökning och domstolsbehandling. Utifrån förundersökningsmaterialet fattar åklagaren beslut om huruvida hen ska väcka åtal i ett mål. Om åklagaren beslutar att väcka åtal behandlar hen åtalet i domstol. 

  Åklagarens arbete är mångsidig, självständig och krävande skötsel av brottmål. I åklagaryrket krävs det dessutom interaktionsfärdigheter och mod att fatta beslut. Åklagarna har juris magisterexamen. 

  Åklagarsekreteraren assisterar åklagarna i handläggningen av brottmål. Många åklagarsekreterare är merkonomer eller rättstradenomer. Åklagarsekreterarna kan också ha någon annan utbildning, om de uppfyller de övriga kraven för arbetet.

  Hos Åklagarmyndigheten investerar man i personalutbildning och arbetsutveckling. Man litar på medarbetarna, och i allmänhet kan distansarbete utföras mycket flexibelt. Många ger beröm för att Åklagarmyndigheten har en stimulerande och omedelbar arbetsatmosfär och att kollegerna alltid ger stöd. Hos Åklagarmyndigheten är det lätt att utföra viktigt arbete.

  Myndighetens värderingar är rättvisa, kompetens och arbetshälsa.

  plats
  Björneborg

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Björneborg
  Isolinnankatu 22 B
  28100 Björneborg
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Intervjuarna ordnas vecka 34.

  Vi önskar att ansökningarna i första hand skickas via systemet valtiolle.fi.

  Sökande ombes uppvisa intyg och övriga handlingar först i samband med intervjun.

  Vid denna rekrytering innehåller den elektroniska ansökningsblanketten i arbetssökningstjänsten valtiolle.fi frågor om den lediganslagna tjänsten. Sökande ombes besvara dessa frågor.
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Annan
 • Förklaring av arbetstider: Arbetstidslagen tillämpas inte på åklagarens arbete.
 • Löneuppgifter: S14
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb
 • Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle Valtiolle-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.