Siirry pääsivulle
Määräaikainen käräjätuomarin T 13 virkasuhde Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa - Itä-Uudenmaan käräjäoikeus

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa täytetään määräaikainen käräjätuomarin T13 virkasuhde ajalle 1.6.2024 – 31.12.2028.

Käräjätuomari työskentelee monipuolisissa vaativissa lainkäyttötehtävissä. Käräjätuomari johtaa prosessia ja ratkaisee riita-, hakemus- ja rikosasioita. Käräjätuomari vastaa käsiteltäväkseen jaettujen eri asiaryhmiin kuuluvien asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta kirjallisessa tai suullisessa menettelyssä.

Tuomarit ovat päätösvaltaa käyttäessään riippumattomia, mutta työskentelevät tiiviissä yhteistyössä muiden tuomareiden ja käräjäoikeuden muun henkilöstön kanssa. Asiat ratkaistaan asiaryhmästä ja laadusta riippuen yhden tuomarin kokoonpanossa, lautamieskokoonpanossa tai useamman lainoppineen tuomarin monijäsenisessä kokoonpanossa.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa on hallinto-osasto ja viisi lainkäyttöosastoa. Lainkäyttöosastot ovat erikoistuneet siten, että Vantaan kansliassa toimii neljä lainkäyttöosastoa, joista yksi käsittelee pääasiassa hakemus- ja summaarisia riita-asioita, yksi muita siviiliasioita sekä kaksi rikososastoa, joista toiselle on keskitetty perusrikosasiat sekä toiselle pakkokeinoasiat ja nopean toiminnan rikosasiat. Hyvinkään kansliaan sijoittuva lainkäyttöosasto on nk. sekaosasto eli käsittelee molempia prosessilajeja. Osastot ovat erikoistuneet myös siten, että erityisasiaryhmiä on keskitetty tietyille osastoille käsiteltäväksi. Osastojen koko ja niille sijoitettujen tuomareiden määrä vaihtelee osastosta riippuen.

Virkasuhde ovat viraston yhteinen ja sijoittuu Vantaan tai Hyvinkään kansliaan. Sijoittumisesta kanslioihin ja osastoille päättää laamanni keskusteltuaan siitä ensin nimitettävän kanssa.

Säädetyt kelpoisuus- ja kielivaatimukset

Käräjätuomariksi voidaan nimittää oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut oikeamielinen Suomen kansalainen, joka aikaisemmalla toiminnallaan tuomioistuimessa tai muussa tehtävässä on osoittanut, että hänellä on täytettävänä olevan viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet.

Kaksikielisissä tuomioistuimessa tuomariksi nimitettävällä on oltava tuomioistuimen tuomiopiirin väestön enemmistön kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito ja tyydyttävä suullinen taito (ks. kelpoisuusvaatimuksista tuomioistuinlain 10 luku 1 ja 9 §).

Kielitaitovaatimukset
 • Ruotsi
  • Suullinen osaaminen: Tyydyttävä
  • Kirjallinen osaaminen: Tyydyttävä
 • Suomi
  • Suullinen osaaminen: Erinomainen
  • Kirjallinen osaaminen: Erinomainen
Hakijalta odotamme

Käräjätuomarin viran menestyksellinen hoitaminen ja tuloksellinen työskentely edellyttävät hakijalta käytännössä hyvää perehtyneisyyttä käräjäoikeudessa sovellettavaan lainsäädäntöön sekä käräjäoikeuden toimialan ja oikeudenkäyntimenettelyn tuntemusta. Tehtävässä edellytetään kykyä toimia puheenjohtajana sekä valmiuksia laajojen aineistojen käsittelyyn ja sähköisen oikeudenkäynnin hallintaan.

Tehtävässä toimiminen edellyttää perehtyneisyyttä käräjäoikeuden toimialaan kuuluviin asioihin, kuten rikos- ja prosessioikeuteen. Parhaat valmiudet tehtävään antaa aikaisempi käytännön kokemus oikeuslaitoksesta (esim. tuomarin, esittelijän, syyttäjän tai oikeusavustajan tehtävä) taikka muusta vastaavasta juristitehtävästä. Myös muu soveltuva kokemus ja erikoistuminen käräjäoikeuden toimialaan kuuluviin aineellisoikeudellisiin erityisaloihin luetaan eduksi.

Henkilökohtaisina ominaisuuksina tuomarilta odotetaan vastuuntuntoa ja kykyä huolelliseen, tulokselliseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Tuomarin työssä keskeistä on kyky hallita laajoja kokonaisuuksia, erottaa ratkaisun kannalta olennaiset seikat sekä perustelutaito. Tehtävässä edellytetään valmiutta ottaa vastuuta tuomioistuimen kokonaistehtävästä ja tehdä yhteistyötä koko henkilöstön kanssa. Tuomarin työhön kuuluu keskeisesti ammattitaidon jatkuva ylläpitäminen ja kehittäminen.

Arvostamme oma-aloitteisuutta, asiakaspalveluhenkisyyttä, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tietoteknisiä valmiuksia. Tehtävässä toimiminen edellyttää myös aktiivista ja tehokasta työotetta, joustavuutta sekä kykyä työskennellä nopeatempoisessa ja muuttuvassa työympäristössä.
Arvostamme tuomioistuinlaitoksen tuntemusta, monipuolista kokemusta juristitehtävistä, tuomioistuimissa käytössä olevien järjestelmien tuntemusta sekä ruotsin kielen tyydyttävää parempaa taitoa sekä muuta kielitaitoa.

Tarjoamme sinulle Monipuolisten työtehtävien, erikoistumis- ja etenemismahdollisuuksien sekä innostavan työyhteisön lisäksi tarjoamme mahdollisuuden etätyöskentelyyn työtehtävästä riippuen, ergonomiaa tukevat työvälineet, liikunta-, kulttuuri- ja työmatkaedun sekä ateriatuen (ePassi). Käytössäsi on kattava työterveyshuolto.

Laadimme jokaiselle henkilökohtaisesti suunnitellun perehdytysohjelman ja tuemme osaamisen kehittämistä sisäisen koulutuksen sekä valtionhallinnon verkkoympäristön (eOppiva) avulla.
Selvitykset

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Menettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Yhteystietomme

Timo Heikkinen
Laamanni
puh. 029 5645 321
timo.r.heikkinen@oikeus.fi

Hakemuksen lähettäminen

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisinä Valtiolle.fi-palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi kirjaamon postiosoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Kirjeen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

 • Itä-Uudenmaan käräjäoikeus kirjaamo

  PL 77
  01511 Vantaa

 • Työnantaja

  Käräjäoikeuden tehtävänä on antaa oikeusturvaa ratkaisemalla sen käsiteltäväksi saatetut asiat riippumattomasti, oikeudenmukaisesti, nopeasti ja varmasti. Käräjäoikeudet käsittelevät riita-, rikos- ja hakemusasioita. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus käsittelee lisäksi maaoikeusasioita.

  Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on asiamäärältään Suomen suurin sekä tuomiopiirin asukasmäärältään ja henkilöstömäärältään Suomen toiseksi suurin tuomioistuin. Käräjäoikeudella on kansliat Vantaalla ja Hyvinkäällä sekä istuntopaikka Porvoossa. Haastemiesten asiakaspalvelupiste sijaitsee lisäksi Järvenpäässä. Meillä työskentelee noin 250 työntekijää, jotka ovat pääosin sijoitettuna Vantaalle ja Hyvinkäälle.

  Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on kaksikielinen. Väestön enemmistön kieli on suomi.

  Käräjäoikeuden visiona on tuottaa laadukasta oikeusturvaa sujuvasti. Asiakkaita palvelee ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Strategisina tavoitteinamme on taata sujuva käsittely, erikoistua riittävässä määrin, panostaa asiakaspalveluun sekä varmistaa, että avoimuus ja julkisuus toteutuvat. Haluamme olla joustava ja kehittyvä organisaatio, joka toimii yhteisvastuullisesti. Panostamamme työhyvinvointiin ja työntekijöidemme osaamisen kehittämiseen sekä motivoimme heitä kehittämään toimintaamme ja omaa ammattitaitoaan. Tarjoamme positiivisen työkulttuurin, jossa kannustetaan innovaatioihin ja avoimeen keskusteluun.

  Meillä pääset osaksi oikeudellisten asiantuntijoiden työyhteisöä, johon on helppo tulla ja sulautua. Teemme aidosti merkityksellistä, vaihtelevaa ja vaikuttavaa työtä edistäen yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja oikeusturvan toteutumista. Johtamisen ja esihenkilötyön periaatteiden mukaisesti johtamisemme on ennakoivaa, suunnitelmallista ja kehittävää. Johtajat ja esihenkilöt johtavat esimerkillään ja auttavat rakentamaan hyvinvoivaa ja kannustavaa työyhteisöä. Johtaminen on reilua, tasapuolista ja johdonmukaista perustuen yhteistyölle, keskinäiselle luottamukselle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Käräjäoikeuden tehtävänä on antaa oikeusturvaa ratkaisemalla sen käsiteltäväksi saatetut asiat riippumattomasti, oikeudenmukaisesti, nopeasti ja varmasti. Käräjäoikeudet käsittelevät riita-, rikos- ja hakemusasioita. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus käsittelee lisäksi maaoikeusasioita.

  Sijainti
  Vantaa

  Voit tehdä työtä jossain seuraavista toimipisteistämme

 • Vantaa
  Teknobulevardi 3-5 E
  01530 Vantaa
 • Tutustu työnantajaan
  Perustiedot

  Muut tehtävään liittyvät tiedot

 • Tehtävän taso: Asiantuntijataso
 • Etätyö: Mahdollisuus työskennellä etänä
 • Virka perustettu: Virka on viraston yhteinen.
 • Määräaikaisuuden peruste: Sijaisuus
 • Määräaikaisuuden perusteen lisätietoja: Tehtävä alkaa: 1.6.2024. Tehtävän aloittamisaika tarkentuu nimitysmenettelyn aikana.
 • Työaikamuoto: Muu
 • Työaikamuodon selite: Työaikalakia ei sovelleta.
 • Palkkauksen peruste: Tehtäväkohtainen palkka sijoittuu vaativuustasolle T13 (5433,04 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan kokemuslisää 5–30 % työkokemuksen pituudesta riippuen sekä mahdollisia muita T-palkkaluokkia koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen mukaisia lisiä. Palkkahaarukka on siten T13 tehtävässä noin 5433–7062 €/kk aiemmasta kokemustaustasta riippuen.
 • Hae työpaikkaa
  Sinulle suositellut työpaikat

  Kaikki työpaikat
  Uusimmat työpaikat
  Hakuaika päättymässä

  Työpaikat englanniksi
  Työpaikat ruotsiksi
  Etätyömahdollisuus

  Hakijan ohje
  Tutustu työnantajiin
  Työelämäuutiset

  Pohjoismaiden ministerineuvosto
  EU:n avoimet työpaikat
  Naton avoimet työpaikat

  Sivun tiedot
  Valtiolle Valtiolle-logo

  Valtiolle.fi on Suomen valtion työnhakupalvelu. Palvelumme on näyteikkuna valtiolla työskentelemiseen ja hakukanava valtion avoimiin työ- ja harjoittelupaikkoihin. Palvelussamme on jatkuvasti avoimena satoja paikkoja monipuolisiin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla.

  Muokkaa evästeasetuksia

  Löydät meidät myös täältä:

  Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Katso palvelun tietosuojaseloste sekä saavutettavuusseloste.

  Anna palautetta sivustosta.
  Anna palautetta saavutettavuudesta.